KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Chức Năng - Nhiệm Vụ

Ngày đăng: 19/09/2018 3:45:29 CH | Xem: 8547
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
  KHOA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC CHUNG 
                                                             CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
 1. Trưởng khoa: ThS. Phan Thanh Bằng, Kiêm giám đốc chương trình Lý luận chính trị.
  • Phụ trách quản lý chung mọi hoạt động của Khoa
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động và phát triển Khoa, chỉ đạo phó Trưởng khoa và các giám đốc chương trình triển khai thực hiện.
  • Phụ trách hoạt động Chi bộ Khoa, đánh giá, xếp loại, phát triển đảng viên.
  • Phụ trách hoạt động chuyên môn chương trình Lý luận chính trị
  • Chịu sự chỉ đạo và chịu mọi trách nhiệm trước Lãnh đạo trường.
 2. Phó Trƣởng khoa: ThS. Phan Nguyễn Hồng Diễm.
  • Phụ trách quản lý công việc hành chính, khảo thí, website của Khoa
  • Phụ trách hoạt động khoa học.
  • Phụ trách theo dõi, điều phối hoạt động chuyên môn của chương trình Giáo dục thể chất
– Quốc phòng an ninh.
- Chịu sự chỉ đạo của Trường khoa và chịu trách nhiệm thuộc phạm vi được phân công.

3.Các giám đốc chƣơng trình:

 1. Chương trình Lý luận chính trị - ThS. Phan Thanh Bằng
 2. Chương trình Giáo dục thể chất – Quốc phòng an ninh – ThS. Cao Thị Thúy Hoa
 3. Chương trình Tư duy biện luận – Sáng tạo – ThS. Định Hồng Phúc
Nhiệm vụ: Phụ trách quản lý và điều hành mọi hoạt động chung của chương trình, cụ thể:
+ Công tác xây dựng chương trình, đề cương, kế hoạch
+ Công tác phân công chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động
khác…
+ Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng dạy, đánh giá phân loại giảng
viên.
+ Công tác báo cáo và những hoạt động khác do Lãnh đạo điều động
- Chịu sự chỉ đạo và mọi trách nhiệm thuộc phạm vi được phân công trước Lãnh đạo Khoa.
 1. Văn phòng: Phạm Thị Hồng Nhung.
Nhiệm vụ: Phụ trách công việc hành chính, khảo thí của Khoa
Bình Dương, ngày 01 tháng 6 năm 2022
TRƯỞNG KHOA