KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh sách + lịch kiểm tra KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh khóa ngày 18/03/2018

Ngày đăng: 2/28/2018 9:33:57 AM | Xem: 4386
Lưu ý: Các bạn xem kĩ danh sách mình thi phòng nào? vào thời gian nào? Vì 1 nhóm học phần có thể sẽ thi vào nhiều phòng, nhiều ca khác nhau. Để xem danh sách các bạn sinh viên xem Nhóm học phần mình học (Tên lớp) thuộc nhóm học phần nào và download danh sách về tại đây  

Mọi thắc mắc liên hệ văn phòng Trung tâm LLCT để được hướng dẫn. Số ĐT: 0274.3834958

Lịch kiểm tra KTHP Tư tưởng Hồ Chí Minh học kì 2, năm học 2017 - 2018 (khóa kiểm tra ngày 18/03/2018)
STT Mã học phần Tên học phần Nhóm học phần Nhóm kiểm tra Sĩ số Khoa tổ chức kiểm tra Ngày kiểm tra Giờ kiểm tra Phòng Hình thức Thời gian
1 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.03 2 31 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
2 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.01
DC080.17.04
3
3
24 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
3 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.13 1 30 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
4 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.03 1 32 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
5 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.13 2 30 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
6 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.13 3 23 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
7 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.03 2 32 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
8 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.01 1 42 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 C2.201 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
9 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.01 2 42 TT.LLCT 18/03/2018 7h15 C2.202 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
10 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.21 1 32 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
11 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.02
DC080.17.05
3
3
23 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
12 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.21 2 32 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
13 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.17 1 33 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
14 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.21 3 32 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
15 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.17 3 27 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
16 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.17 2 33 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
17 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.02 1 42 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 C2.201 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
18 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.02 2 42 TT.LLCT 18/03/2018 8h15 C2.202 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
19 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.07 1 32 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
20 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.14
DC080.17.20
3
4
23 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
21 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.07 3 31 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
22 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.08 1 33 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
23 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.07 2 32 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
24 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.08 3 29 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
25 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.08 2 33 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
26 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.05 1 42 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 C2.201 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
27 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.05 2 42 TT.LLCT 18/03/2018 9h15 C2.202 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
28 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.15 1 32 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
29 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.15 2 32 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
30 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.16 1 33 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
31 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.15 3 31 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
32 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.16 3 29 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
33 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.16 2 33 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
34 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.04 1 42 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 C2.201 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
35 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.04 2 42 TT.LLCT 18/03/2018 13h15 C2.202 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
36 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.19 1 32 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
37 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.19 2 32 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
38 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.20 1 32 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
39 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.19 3 31 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
40 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.20 3 20 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
41 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.20 2 32 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
42 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.14 1 42 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 C2.201 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút
43 DC080 Tư tưởng HCM (1+1) DC080.17.14 2 42 TT.LLCT 18/03/2018 14h15 C2.202 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 45 phút