KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh sách sinh viên dự kiểm tra KTHP NNLCB của CN Mác - Lênin ngày 16,17/12/2017

Ngày đăng: 12/10/2017 2:14:48 PM | Xem: 685
Lưu ý: Để xem danh sách các bạn sinh viên xem lớp mình học (Tên lớp) thuộc nhóm học phần nào và download danh sách về tại đây
Lớp D17SH01, D17QC03 có 2 nhóm học phần 1;2 thi khác ngày và khác giờ, các bạn chú ý xem đúng danh sách và đúng ngày thi, giờ thi theo lịch bên dưới.
Mọi thắc mắc liên hệ văn phòng Trung tâm LLCT để được hướng dẫn. Số ĐT: 0274.3834958

Lịch kiểm tra KTHP NNLCB của CN Mác - Lênin học kì 1, năm học 2017 - 2018 (khóa kiểm tra ngày 16,17/12/2017)
Số thứ tự Mã học phần Tên học phần Nhóm học phần Nhóm kiểm tra Tên lớp Sĩ số Khoa tổ chức kiểm tra Ngày kiểm tra Giờ kiểm tra Phòng Hình thức Thời gian
1 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 02 1 D16QT03
C14TO03
C15SH03
34 TT.LLCT 16/12/2017 7h00 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
2 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 02 2 D16QT03
D16MN05
D16QT05
D14NV04
D16HH02
D16KT03
35 TT.LLCT 16/12/2017 7h00 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
3 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 04 1 D16QT01 30 TT.LLCT 16/12/2017 7h00 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
4 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 04 2 D16QT02 30 TT.LLCT 16/12/2017 7h00 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
5 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 04 3 D16QT01
C15SH02
D14KT03
D15AV05
D16MN05
D16QT03
D16QT04
D16TQ01
D16XD02
30 TT.LLCT 16/12/2017 7h00 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
6 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 04 4 D16QT02
C15DL03
20 TT.LLCT 16/12/2017 7h00 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
7 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 34_1 1 D17SH01 30 TT.LLCT 16/12/2017 7h00 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
8 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 05 1 D16QT05
D16TO02
35 TT.LLCT 16/12/2017 8h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
9 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 05 2 D16QT04
D16QT05
D14KTR01
35 TT.LLCT 16/12/2017 8h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
10 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 05 3 D16QT04
D16XD01
D16HH02
D16QT01
35 TT.LLCT 16/12/2017 8h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
11 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 37 1 D17LU01 30 TT.LLCT 16/12/2017 8h15 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
12 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 37 2 D17LU02 30 TT.LLCT 16/12/2017 8h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
13 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 37 3 D17LU01 28 TT.LLCT 16/12/2017 8h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
14 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 37 4 D17LU02 22 TT.LLCT 16/12/2017 8h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
15 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 38 1 D17DL01 30 TT.LLCT 16/12/2017 9h30 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
16 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 38 2 D17DL02 30 TT.LLCT 16/12/2017 9h30 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
17 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 38 3 D17DL01
D17DL02
22 TT.LLCT 16/12/2017 9h30 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
18 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 35 1 D17LU03 30 TT.LLCT 16/12/2017 9h30 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
19 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 35 2 D17LU04 30 TT.LLCT 16/12/2017 9h30 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
20 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 35 3 D17LU03 25 TT.LLCT 16/12/2017 9h30 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
21 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 35 4 D17LU04 23 TT.LLCT 16/12/2017 9h30 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
22 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 15 1 D17GD01 30 TT.LLCT 16/12/2017 13h00 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
23 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 15 2 D17LS01 30 TT.LLCT 16/12/2017 13h00 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
24 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 15 3 D17GD01
D17LS01
24 TT.LLCT 16/12/2017 13h00 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
25 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 18 1 D17LU05 30 TT.LLCT 16/12/2017 13h00 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
26 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 18 2 D17LU06 30 TT.LLCT 16/12/2017 13h00 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
27 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 18 3 D17LU05 23 TT.LLCT 16/12/2017 13h00 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
28 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 18 4 D17LU06 23 TT.LLCT 16/12/2017 13h00 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
29 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 31 1 D17LU07 30 TT.LLCT 16/12/2017 14h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
30 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 31 2 D17NV01 30 TT.LLCT 16/12/2017 14h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
31 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 31 3 D17LU07 27 TT.LLCT 16/12/2017 14h15 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
32 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 31 4 D17NV01 22 TT.LLCT 16/12/2017 14h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
33 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 12 1 D17MN01 33 TT.LLCT 16/12/2017 14h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
34 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 12 2 D17MN02 33 TT.LLCT 16/12/2017 14h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
35 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 12 3 D17MN01
D17MN02
32 TT.LLCT 16/12/2017 14h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
36 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 36 1 D17QC01 30 TT.LLCT 17/12/2017 7h00 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
37 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 36 2 D17QC02 30 TT.LLCT 17/12/2017 7h00 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
38 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 36 3 D17QC01
D17QC02
35 TT.LLCT 17/12/2017 7h00 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
39 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 19 1 D17QN01 30 TT.LLCT 17/12/2017 7h00 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
40 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 19 2 D17QN02 30 TT.LLCT 17/12/2017 7h00 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
41 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 19 3 D17QN01 24 TT.LLCT 17/12/2017 7h00 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
42 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 19 4 D17QN02 25 TT.LLCT 17/12/2017 7h00 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
43 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 24 1 D17DD01 30 TT.LLCT 17/12/2017 8h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
44 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 24 2 D17DD01 21 TT.LLCT 17/12/2017 8h15 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
45 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 20 1 D17QM01 34 TT.LLCT 17/12/2017 8h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
46 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 20 2 D17QM02 34 TT.LLCT 17/12/2017 8h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
47 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 20 3 D17QM01
D17QM02
34 TT.LLCT 17/12/2017 8h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
48 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 16 1 D17QN03 30 TT.LLCT 17/12/2017 8h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
49 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 16 2 D17QN03 25 TT.LLCT 17/12/2017 8h15 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
50 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 42 1 D17QN04 35 TT.LLCT 17/12/2017 9h30 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
51 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 42 2 D17QM03 35 TT.LLCT 17/12/2017 9h30 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
52 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 42 3 D17QN04
D17QM03
34 TT.LLCT 17/12/2017 9h30 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
53 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 40 1 D17TH01 30 TT.LLCT 17/12/2017 9h30 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
54 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 40 2 D17TH02 30 TT.LLCT 17/12/2017 9h30 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
55 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 40 3 D17TH01
D17TH02
33 TT.LLCT 17/12/2017 9h30 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
56 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 11_2
34_2
2
2
D17QC03
D17QC01
D17SH01
30 TT.LLCT 17/12/2017 9h30 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
57 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 30 1 D17TQ01 33 TT.LLCT 17/12/2017 13h00 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
58 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 30 2 D17TQ02 33 TT.LLCT 17/12/2017 13h00 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
59 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 30 3 D17TQ01
D17TQ02
33 TT.LLCT 17/12/2017 13h00 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
60 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 09 1 D17TQ03 32 TT.LLCT 17/12/2017 13h00 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
61 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 09 2 D17TQ04 32 TT.LLCT 17/12/2017 13h00 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
62 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 09 3 D17TQ03
D17TQ04
33 TT.LLCT 17/12/2017 13h00 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
63 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 11_1 1 D17QC03 30 TT.LLCT 17/12/2017 13h00 B4.106 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
64 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 45 1 D17DL03 30 TT.LLCT 17/12/2017 14h15 B4.101 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
65 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 45 2 D17TQ05 30 TT.LLCT 17/12/2017 14h15 B4.107 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
66 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 45 3 D17DL03
D17TQ05
29 TT.LLCT 17/12/2017 14h15 B4.103 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
67 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 27 1 D17XH01 30 TT.LLCT 17/12/2017 14h15 B4.102 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
68 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 27 2 D17XH02 30 TT.LLCT 17/12/2017 14h15 B4.104 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút
69 DC078 NNLCB của CN Mác-Lê nin (5+0) 27 3 D17XH01
D17XH02
D14MN02
29 TT.LLCT 17/12/2017 14h15 B4.105 Trắc nghiệm trên máy tính (KSD tài liệu) 60 phút