KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

NCKH


BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 10/01/2022 3:37:04 CH | Xem: 10/01/2022 3:37:04 CH

Thư mời viết bài Hội thảo Friedrich Engels Nhà tư tưởng lỗi lạc, người cộng sản vĩ đại

Ngày đăng: 12/10/2020 9:15:39 SA | Xem: 12/10/2020 9:15:39 SA

Bảng tổng hợp điểm khoa học và giờ NCKH NH 2019-2020

Ngày đăng: 30/09/2020 3:13:36 CH | Xem: 30/09/2020 3:13:36 CH

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương..."

Ngày đăng: 10/02/2020 10:07:27 SA | Xem: 10/02/2020 10:07:27 SA

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học"Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Ngày đăng: 10/02/2020 9:59:32 SA | Xem: 10/02/2020 9:59:32 SA

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 10/02/2020 9:56:48 SA | Xem: 10/02/2020 9:56:48 SA

Bảng tổng hợp điểm khoa học và giờ NCKH NH 2018-2019

Ngày đăng: 06/08/2019 9:33:31 SA | Xem: 06/08/2019 9:33:31 SA

Kế hoạch ngày hội NCKH dành cho giảng viên trẻ lần III năm 2019

Ngày đăng: 20/05/2019 10:06:35 SA | Xem: 20/05/2019 10:06:35 SA

Quy định mức kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học Trường đại học Thủ Dầu Một

Ngày đăng: 13/05/2019 3:11:41 CH | Xem: 13/05/2019 3:11:41 CH

Khảo sát ý kiến giảng viên về hoạt động khoa học công nghệ của Trường (Hạn chót 31/5/2019)

Ngày đăng: 13/05/2019 3:08:27 CH | Xem: 13/05/2019 3:08:27 CH

THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày đăng: 04/05/2019 3:48:53 CH | Xem: 04/05/2019 3:48:53 CH

Thư mời viết Hội thảo khoa học "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 08/04/2019 10:51:20 SA | Xem: 08/04/2019 10:51:20 SA

Thông báo việc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2019

Ngày đăng: 05/04/2019 4:05:40 CH | Xem: 05/04/2019 4:05:40 CH

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản nhân văn của dân tộc

Ngày đăng: 16/09/2015 12:12:20 CH | Xem: 16/09/2015 12:12:20 CH

Tăng cường rèn luyện tư duy lý luận trong triển khai chương trình đào tạo ngành giáo dục chính trị theo hướng đổi mới toàn diện GD-ĐT hiện nay

Ngày đăng: 06/07/2015 2:18:00 CH | Xem: 06/07/2015 2:18:00 CH

Những lời dạy của V.I. Lênin với thanh niên, tổ chức Đoàn 95 năm qua và ý nghĩa ở thời đại hiện nay

Ngày đăng: 02/07/2015 8:58:07 SA | Xem: 02/07/2015 8:58:07 SA

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Friedrich Engels Nhà tư tưởng vĩ đai, người cộng sản lỗi lạc

Ngày đăng: 12/10/2020 9:14:40 SA | Xem: 12/10/2020 9:14:40 SA

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Trường Phương pháp phát triển GDTC-GDQPAN trong hệ thống trường học

Ngày đăng: 02/10/2020 3:24:33 CH | Xem: 02/10/2020 3:24:33 CH

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường Phương pháp phát triển GDTC-GDQPAN trong hệ thống trường học

Ngày đăng: 02/10/2020 3:23:37 CH | Xem: 02/10/2020 3:23:37 CH

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2020-2021

Ngày đăng: 17/09/2020 8:46:15 SA | Xem: 17/09/2020 8:46:15 SA

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận bài tham luận Hội thảo khoa học

Ngày đăng: 16/07/2020 1:59:10 CH | Xem: 16/07/2020 1:59:10 CH

Kê hoạch tổ chức ngày hội khoa học cán bộ giảng viên trẻ và học viên cao học lần IV năm 2020

Ngày đăng: 16/03/2020 9:24:57 SA | Xem: 16/03/2020 9:24:57 SA

09-Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trung tâm

Ngày đăng: 27/02/2020 9:30:33 SA | Xem: 27/02/2020 9:30:33 SA

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lenin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc

Ngày đăng: 07/02/2020 9:42:06 SA | Xem: 07/02/2020 9:42:06 SA

Kê hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 07/02/2020 9:38:11 SA | Xem: 07/02/2020 9:38:11 SA

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề " Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"

Ngày đăng: 07/02/2020 9:33:19 SA | Xem: 07/02/2020 9:33:19 SA

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Ngày đăng: 13/01/2020 7:53:47 SA | Xem: 13/01/2020 7:53:47 SA

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019-2020

Ngày đăng: 30/08/2019 9:34:46 SA | Xem: 30/08/2019 9:34:46 SA

Kê hoạch Hội thảo "E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo"

Ngày đăng: 12/03/2019 9:43:44 SA | Xem: 12/03/2019 9:43:44 SA