KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Thông Báo Giảng Viên


Kết quả xếp loại thi đua năm học 2018-2019

Ngày đăng: 10/3/2019 10:20:08 AM | Xem: 10/3/2019 10:20:08 AM

Lịch trực trung tâm tháng 10.2019

Ngày đăng: 9/25/2019 1:52:32 PM | Xem: 9/25/2019 1:52:32 PM

Lịch trực tháng 9

Ngày đăng: 8/30/2019 9:12:34 AM | Xem: 8/30/2019 9:12:34 AM

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 8/23/2019 8:18:52 AM | Xem: 8/23/2019 8:18:52 AM

Mẫu đơn xin đi công tác

Ngày đăng: 8/19/2019 8:10:17 AM | Xem: 8/19/2019 8:10:17 AM

Bảng tổng hợp điểm koa học và giờ NCKH NH 2018-2019

Ngày đăng: 8/6/2019 9:32:48 AM | Xem: 8/6/2019 9:32:48 AM

Thông báo chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn đầu khóa và nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày đăng: 7/26/2019 3:19:55 PM | Xem: 7/26/2019 3:19:55 PM

Thông báo mô tả vị trí việc làm

Ngày đăng: 7/17/2019 2:21:18 PM | Xem: 7/17/2019 2:21:18 PM

Bảng ghi điểm lý thuyết GDTC học kì 3

Ngày đăng: 7/12/2019 9:49:00 AM | Xem: 7/12/2019 9:49:00 AM

Bảng ghi điểm thực hành GDTC học kì 3

Ngày đăng: 7/12/2019 9:48:21 AM | Xem: 7/12/2019 9:48:21 AM

Kê hoạch hỗ trợ công tác chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công tác GDQPAN NH2018-2019

Ngày đăng: 7/9/2019 10:15:55 AM | Xem: 7/9/2019 10:15:55 AM

Kế hoạch phân công theo dõi công tác giảng dạy GDQPAN NH2018-2019

Ngày đăng: 7/9/2019 10:14:41 AM | Xem: 7/9/2019 10:14:41 AM

Kế hoạch phân công chấm thi, nhập điểm, kiểm dò điểm GDQPAN NH2018-2019

Ngày đăng: 7/9/2019 10:13:34 AM | Xem: 7/9/2019 10:13:34 AM

Kê hoạch phân công ra đề kiểm tra KTHP GDQPAN

Ngày đăng: 7/9/2019 10:12:28 AM | Xem: 7/9/2019 10:12:28 AM

Kế hoạch đào tạo 2019-2020

Ngày đăng: 6/28/2019 2:25:26 PM | Xem: 6/28/2019 2:25:26 PM

Giấy đề nghị điều chỉnh điểm học phần

Ngày đăng: 5/29/2019 8:03:09 AM | Xem: 5/29/2019 8:03:09 AM

Thông báo về việc họp xét thi đua năm học 2018-2019 cấp trung tâm.

Ngày đăng: 5/28/2019 3:13:10 PM | Xem: 5/28/2019 3:13:10 PM

Phiếu báo nghỉ dạy - dạy bù

Ngày đăng: 5/24/2019 4:11:32 PM | Xem: 5/24/2019 4:11:32 PM

Giấy đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm

Ngày đăng: 5/24/2019 4:09:01 PM | Xem: 5/24/2019 4:09:01 PM

Thông báo kháo sát ý kiến của giảng viên về hoạt động NCKH của Trường (hạn chót 31/5/2019)

Ngày đăng: 5/13/2019 3:16:47 PM | Xem: 5/13/2019 3:16:47 PM

Thông báo thực hiện kế hoạch "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 4/8/2019 9:32:32 AM | Xem: 4/8/2019 9:32:32 AM

Thông báo: khảo sát về môi trường làm việc và công tác tổ chức.

Ngày đăng: 3/11/2019 4:28:03 PM | Xem: 3/11/2019 4:28:03 PM

Kê hoạch tổ chức Hội thảo cấp trung tâm "Ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào giảng dạy GDTC tại Trường ĐH TDM

Ngày đăng: 3/4/2019 8:59:59 AM | Xem: 3/4/2019 8:59:59 AM

Lịch trực tháng 10 của Giảng viên

Ngày đăng: 10/11/2018 2:04:11 PM | Xem: 10/11/2018 2:04:11 PM

Hội thảo "Du lịch Bình Dương - nâng cao sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững"

Ngày đăng: 9/24/2018 5:12:53 AM | Xem: 9/24/2018 5:12:53 AM

Hội thảo khoa học “Giảng dạy hòa hợp tích cực các môn Lý luận chính trị tại Trường Đại học Thủ Dầu Một”

Ngày đăng: 2/27/2018 7:58:06 AM | Xem: 2/27/2018 7:58:06 AM

Hội thảo khoa học cấp khoa “C. Mác và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản với thời đại hiện nay”

Ngày đăng: 2/27/2018 7:52:45 AM | Xem: 2/27/2018 7:52:45 AM

Hội thảo khoa học cấp khoa "Giá trị lý luận của tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" - nhín từ góc độ xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Đảng ta hiện nay"

Ngày đăng: 11/17/2017 8:27:36 AM | Xem: 11/17/2017 8:27:36 AM

Lịch trực của giảng viên 14/11/2016 - 02/12/2016

Ngày đăng: 11/11/2016 9:11:20 AM | Xem: 11/11/2016 9:11:20 AM

Lịch trực của giảng viên từ ngày 03/10/2016

Ngày đăng: 10/3/2016 8:24:24 AM | Xem: 10/3/2016 8:24:24 AM

Viết bài tham gia Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước"

Ngày đăng: 8/7/2016 9:05:56 AM | Xem: 8/7/2016 9:05:56 AM

Lịch trực của giảng viên (15/08/2016 - 25/09/2016)

Ngày đăng: 8/7/2016 8:43:07 AM | Xem: 8/7/2016 8:43:07 AM

Hội thảo khoa học cấp khoa "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở ĐẠI HỌC"

Ngày đăng: 11/3/2015 9:26:58 AM | Xem: 11/3/2015 9:26:58 AM

Hội thảo khoa học cấp khoa "Tư tưởng của Ăngghen về chủ nghĩa xã hội khoa học - giá trị lý luận và thực tiễn đối với Việt Nam"

Ngày đăng: 10/12/2015 2:58:35 PM | Xem: 10/12/2015 2:58:35 PM

Viết bài tham gia Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 2015)

Ngày đăng: 7/2/2015 8:46:15 AM | Xem: 7/2/2015 8:46:15 AM