KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh Sách Sinh Viên Theo Lớp Học Phần


Danh sách điểm danh GDTC Học kì 2 2021

Ngày đăng: 12/25/2020 3:02:06 PM | Xem: 130

Danh sách điểm danh LLCT Học kì 2 2021

Ngày đăng: 12/25/2020 3:00:39 PM | Xem: 159

DC115-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:45:31 AM | Xem: 178

DC115-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:45:06 AM | Xem: 158

DC113-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:42:06 AM | Xem: 167

DC113-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:41:42 AM | Xem: 160

DC112-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:41:09 AM | Xem: 156

DC112-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:40:47 AM | Xem: 150

DC110-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:40:21 AM | Xem: 161

DC110-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:39:27 AM | Xem: 158

DC109-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:38:57 AM | Xem: 144

DC109-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:38:33 AM | Xem: 123

DC108-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:37:39 AM | Xem: 118

DC108-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:37:12 AM | Xem: 89

DC100-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:36:34 AM | Xem: 77

DC100- Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:35:57 AM | Xem: 80

DC096-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:35:32 AM | Xem: 94

DC096-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:35:01 AM | Xem: 77

DC080-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 8/24/2020 9:34:36 AM | Xem: 91

DC080-Bảnh ghi điểm

Ngày đăng: 8/24/2020 9:32:23 AM | Xem: 78

Bảng ghi điểm kiểm tra giữa học phần môn Nhập môn NCKH

Ngày đăng: 9/30/2019 9:26:29 AM | Xem: 233

Bảng ghi điểm kiểm tra KTHP môn Nhập môn NCKH

Ngày đăng: 9/30/2019 9:22:25 AM | Xem: 205

Danh sách Sv học kì 1_19-20_GDTC

Ngày đăng: 8/23/2019 9:11:50 AM | Xem: 219

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Tư duy biện luận

Ngày đăng: 8/23/2019 9:10:14 AM | Xem: 221

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 8/23/2019 9:06:17 AM | Xem: 253

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Logic học

Ngày đăng: 8/23/2019 9:05:39 AM | Xem: 212

Danh sách SV học kì 1_19-20_Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

Ngày đăng: 8/23/2019 8:21:32 AM | Xem: 202

Danh sách KT KTHP Tư duy biện luận sáng tạo

Ngày đăng: 7/31/2019 9:56:37 AM | Xem: 240

Danh sách KT KTHp Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 7/31/2019 9:55:49 AM | Xem: 231

Danh sách KT KTHP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lenin

Ngày đăng: 7/31/2019 9:55:08 AM | Xem: 219

Danh sách KT KTHP môn GDQPAN

Ngày đăng: 7/31/2019 9:53:47 AM | Xem: 229

Danh sách KT KTHP môn Logic học HK3

Ngày đăng: 7/31/2019 9:46:43 AM | Xem: 172