KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Danh Sách Sinh Viên Theo Lớp Học Phần


Danh sách điểm danh GDTC Học kì 2 2021

Ngày đăng: 25/12/2020 3:02:06 CH | Xem: 302

Danh sách điểm danh LLCT Học kì 2 2021

Ngày đăng: 25/12/2020 3:00:39 CH | Xem: 341

DC115-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:45:31 SA | Xem: 359

DC115-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:45:06 SA | Xem: 329

DC113-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:42:06 SA | Xem: 337

DC113-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:41:42 SA | Xem: 328

DC112-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:41:09 SA | Xem: 339

DC112-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:40:47 SA | Xem: 324

DC110-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:40:21 SA | Xem: 330

DC110-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:39:27 SA | Xem: 327

DC109-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:38:57 SA | Xem: 306

DC109-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:38:33 SA | Xem: 214

DC108-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:37:39 SA | Xem: 207

DC108-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:37:12 SA | Xem: 177

DC100-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:36:34 SA | Xem: 160

DC100- Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:35:57 SA | Xem: 171

DC096-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:35:32 SA | Xem: 174

DC096-Bảng ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:35:01 SA | Xem: 156

DC080-Danh sách điểm danh

Ngày đăng: 24/08/2020 9:34:36 SA | Xem: 174

DC080-Bảnh ghi điểm

Ngày đăng: 24/08/2020 9:32:23 SA | Xem: 160

Bảng ghi điểm kiểm tra giữa học phần môn Nhập môn NCKH

Ngày đăng: 30/09/2019 9:26:29 SA | Xem: 336

Bảng ghi điểm kiểm tra KTHP môn Nhập môn NCKH

Ngày đăng: 30/09/2019 9:22:25 SA | Xem: 301

Danh sách Sv học kì 1_19-20_GDTC

Ngày đăng: 23/08/2019 9:11:50 SA | Xem: 309

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Tư duy biện luận

Ngày đăng: 23/08/2019 9:10:14 SA | Xem: 309

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 23/08/2019 9:06:17 SA | Xem: 338

Danh sách Sv học kì 1_19-20_Logic học

Ngày đăng: 23/08/2019 9:05:39 SA | Xem: 301

Danh sách SV học kì 1_19-20_Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin

Ngày đăng: 23/08/2019 8:21:32 SA | Xem: 295

Danh sách KT KTHP Tư duy biện luận sáng tạo

Ngày đăng: 31/07/2019 9:56:37 SA | Xem: 347

Danh sách KT KTHp Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 31/07/2019 9:55:49 SA | Xem: 320

Danh sách KT KTHP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac-Lenin

Ngày đăng: 31/07/2019 9:55:08 SA | Xem: 309

Danh sách KT KTHP môn GDQPAN

Ngày đăng: 31/07/2019 9:53:47 SA | Xem: 316

Danh sách KT KTHP môn Logic học HK3

Ngày đăng: 31/07/2019 9:46:43 SA | Xem: 254