KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế Hoạch Nghiên Cứu Khoa Học


Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Friedrich Engels Nhà tư tưởng vĩ đai, người cộng sản lỗi lạc

Ngày đăng: 12/10/2020 9:14:40 SA | Xem: 581

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Trường Phương pháp phát triển GDTC-GDQPAN trong hệ thống trường học

Ngày đăng: 02/10/2020 3:24:33 CH | Xem: 551

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường Phương pháp phát triển GDTC-GDQPAN trong hệ thống trường học

Ngày đăng: 02/10/2020 3:23:37 CH | Xem: 540

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2020-2021

Ngày đăng: 17/09/2020 8:46:15 SA | Xem: 538

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận bài tham luận Hội thảo khoa học

Ngày đăng: 16/07/2020 1:59:10 CH | Xem: 610

Kê hoạch tổ chức ngày hội khoa học cán bộ giảng viên trẻ và học viên cao học lần IV năm 2020

Ngày đăng: 16/03/2020 9:24:57 SA | Xem: 783

09-Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trung tâm

Ngày đăng: 27/02/2020 9:30:33 SA | Xem: 631

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lenin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc

Ngày đăng: 07/02/2020 9:42:06 SA | Xem: 675

Kê hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 07/02/2020 9:38:11 SA | Xem: 680

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề " Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"

Ngày đăng: 07/02/2020 9:33:19 SA | Xem: 694

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Ngày đăng: 13/01/2020 7:53:47 SA | Xem: 579

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019-2020

Ngày đăng: 30/08/2019 9:34:46 SA | Xem: 607

Kê hoạch Hội thảo "E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo"

Ngày đăng: 12/03/2019 9:43:44 SA | Xem: 632