KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế Hoạch Nghiên Cứu Khoa Học


Kê hoạch tổ chức ngày hội khoa học cán bộ giảng viên trẻ và học viên cao học lần IV năm 2020

Ngày đăng: 3/16/2020 9:24:57 AM | Xem: 93

09-Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trung tâm

Ngày đăng: 2/27/2020 9:30:33 AM | Xem: 100

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lenin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc

Ngày đăng: 2/7/2020 9:42:06 AM | Xem: 112

Kê hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 2/7/2020 9:38:11 AM | Xem: 123

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề " Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"

Ngày đăng: 2/7/2020 9:33:19 AM | Xem: 134

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Ngày đăng: 1/13/2020 7:53:47 AM | Xem: 105

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019-2020

Ngày đăng: 8/30/2019 9:34:46 AM | Xem: 245

Kê hoạch Hội thảo "E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo"

Ngày đăng: 3/12/2019 9:43:44 AM | Xem: 315