KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế Hoạch Nghiên Cứu Khoa Học


Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Friedrich Engels Nhà tư tưởng vĩ đai, người cộng sản lỗi lạc

Ngày đăng: 12/10/2020 9:14:40 SA | Xem: 526

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Trường Phương pháp phát triển GDTC-GDQPAN trong hệ thống trường học

Ngày đăng: 02/10/2020 3:24:33 CH | Xem: 495

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường Phương pháp phát triển GDTC-GDQPAN trong hệ thống trường học

Ngày đăng: 02/10/2020 3:23:37 CH | Xem: 486

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2020-2021

Ngày đăng: 17/09/2020 8:46:15 SA | Xem: 483

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận bài tham luận Hội thảo khoa học

Ngày đăng: 16/07/2020 1:59:10 CH | Xem: 556

Kê hoạch tổ chức ngày hội khoa học cán bộ giảng viên trẻ và học viên cao học lần IV năm 2020

Ngày đăng: 16/03/2020 9:24:57 SA | Xem: 728

09-Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp trung tâm

Ngày đăng: 27/02/2020 9:30:33 SA | Xem: 587

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của Lenin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc

Ngày đăng: 07/02/2020 9:42:06 SA | Xem: 624

Kê hoạch tổ chức Hội thảo khoa học Chủ đề "Tư tưởng của Lenin với cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay"

Ngày đăng: 07/02/2020 9:38:11 SA | Xem: 627

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường Chủ đề " Thực tế chuyên môn với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học"

Ngày đăng: 07/02/2020 9:33:19 SA | Xem: 650

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2019-2020

Ngày đăng: 13/01/2020 7:53:47 SA | Xem: 556

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 2019-2020

Ngày đăng: 30/08/2019 9:34:46 SA | Xem: 584

Kê hoạch Hội thảo "E-learning ở Trường Đại học Thủ Dầu Một với việc nâng cao chất lượng đào tạo"

Ngày đăng: 12/03/2019 9:43:44 SA | Xem: 612